THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI AN NAM CUỐN 2

KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI AN NAM CUỐN 2

Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: Lv 1402/2009
Nội dung: Mũ trang sức bằng bạc của Thám hoa, tiến sĩ, các quan thị lang, lang trung, đại lý của mười tám tào ở kinh, tuần phủ, các quan bố, phiên, án, niết ty bên ngoài