THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VẤN ĐỀ GIÁO VIÊN : NHỮNG NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN / TRẦN BÁ HOÀNH

VẤN ĐỀ GIÁO VIÊN : NHỮNG NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN / TRẦN BÁ HOÀNH

Tác giả:Trần Bá Hoành
Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 2562/2016
Nội dung: Cuốn sách phản ánh các kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông, nhất là giáo viên trung học trong cải cách giáo dục.
Cuốn sách phản ánh các kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông, nhất là giáo viên trung học trong cải cách giáo dục. Cuốn sách này ghi lại một chặng đường phát triển đội ngũ giáo viên nước ta, là một tài liệu tham khảo cho những công trình nghiên cứu sau này. Giảng viên, sinh viên sư phạm có thể tìm thấy ở đây những tư liệu lí luận và thực tiễn có ích cho việc đào tạo nghề dạy học. Cán bộ quản lí giáo dục các cấp có thể tìm kiếm trong cuốn sách này những bài học kinh nghiệm phù hợp để chỉ đạo thực hiện về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
Vấn đề giáo viên những nghiên cứu lí luận và thực tiễn gồm 5 chương:
Chương 1: Vai trò của giáo viên và vị trí của các trường sư phạm.
Chương 2: Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.
Chương 3: Sử dụng giáo viên.
Chương 4: Đội ngũ giáo viên nước ta.
Chương 5: Kinh nghiệm nước ngoài.