THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI THẦY - NHÂN TỐ QUAN TRỌNG TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO : KỶ YẾU TỌA ĐÀM KHOA HỌC

NGƯỜI THẦY - NHÂN TỐ QUAN TRỌNG TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO : KỶ YẾU TỌA ĐÀM KHOA HỌC

Nhà xuất bản: Nxb. Tổng hợp T. P. Hồ Chí Minh
Hiện có tại: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
Mã ĐKCB: VV 863/2018
Nội dung: Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nêu rõ: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước,xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 –20-11-2012), Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Người Thầy - Nhân tố quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo” nhằm phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta; khẳng định yếu tố quan trọng của người Thầy, nâng cao vị thế của đội ngũ nhà giáo trong nhà trường và xã hội, trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.Kỷ yếu Tọa đàm khoa học giới thiệu những bài viết của cácnhà khoa học, các nhà quản lý Nhà nước, các nhà quản lý giáo dục, Thầy Cô giáo ở các bậc học, cơ quan Trung ương và Thành phố. Nội dung của tập kỷ yếu bao gồm bốn nhóm vấn đề: - Các chủ trương, chính sách để phát huy đội ngũ nhà giáo; Chuẩn mực của người Thầy trong xã hội hiện nay; Sự quan tâm của xã hội đối với giáo dục; Góc nhìn của người dạy và người học.